Wyszukiwanie

Sakrament chrztu świetego

 

 

CHRZEST  DZIECI 

UDZIELANY  W  NASZEJ  PARAFII

•  Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii zwyczajowo w każdą niedzielę podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 10.00.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu.

•  Zgłoszenie dziecka do chrztu powinno być dokonane na ok. 1-2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu w kancelarii parafialnej. Ze sobą powinni mieć:

- akt urodzenia dziecka wydany przez USC

- dane rodziców chrzestnych (imiona i nazwisko, rok urodzenia, wyznanie, miejsce zamieszkania)

•  Chrzest zwyczajowo poprzedzony jest spotkaniem przedchrzcielnym rodziców i chrzestnych, które odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest – w kościele po Mszy św. wieczornej (ok. g. 18.40).

•  W dniu chrztu  rodzice oraz chrzestni wraz z dzieckiem zgłaszają się 10 minut przed uroczystością do zakrystii w celu złożenia podpisów w księgach chrzcielnych.  

Warunki udzielania chrztu:

- dotyczące miejsca zamieszkania

Sakrament chrztu powinien być udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii. (KPK kan. 857 par. 2)

Osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię zamieszkania.

- dotyczace zapewnieni warunków katolickiego wychowania

Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego, stąd:

·        w związkach, w których istnieją przeszkody do zawarcia katolickiego małżeństwa rodzice muszą wyrazić pisemne zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka

·        w przypadku, gdy rodzice żyją razem w niesakramentalnym związku małżeńskim i nie mają żadnych przeszkód do zawarcia ślubu zalecane jest odłożenie chrztu dziecka do czasu zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez rodziców;

- dotyczące rodziców chrzestnych

Dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych (w tym drugim przypadku muszą to być kobieta i mężczyzna), czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem. Mają oni obowiązek zatroszczenia się o chrześcijańskie wychowanie dziecka, stąd należy wybrać odpowiednie do tego osoby, by mogły to uczynić szczerze.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.

Rodzic chrzestny musi spełniać następujące warunki:

o    być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: czyli chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;

o    mieć ukończone 16 lat;

o    prowadzić życie zgodne z wiarą  - (nie może być to być osoba, która żyje w niesakramentalnym związku małżeńskim lub konkubinacie);

Rodzice chrzestni mieszkający poza naszą parafia chrztu zobowiązani są przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego.

Rodzice chrzestni powinni przed chrztem dziecka przystąpić do spowiedzi (nie wcześniej niż 3 dni przed chrztem). W tym celu otrzymują kartki, które po podpisaniu przez spowiednika przynoszą w dniu chrztu (przy podpisywaniu aktu chrztu św.)

Rodzicem chrzestnym może być także osoba wyznania prawosławnego, jeśli pierwszym rodzicem chrzestnym jest katolik. Warunkiem jest, aby było zapewnione wychowanie dziecka w wierze katolickiej, a rodzic chrzestny prawosławny miał ukończone 16 lat i był ochrzczony w wierze, którą wyznaje. Osoby innych wyznań chrześcijańskich mogą być tzw. świadkami chrztu, pod podobnymi warunkami, jak rodzic chrzestny prawosławny.

•  Rzeczy potrzebne do chrztu:

o    BIAŁA SZATA - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie - symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa;

Rodzice i chrzestni mają troszczyć się, by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne;

Na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;

o    ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

  

CHRZEST  OSÓB  DOROSŁYCH   UDZIELANY  W  NASZEJ  PARAFII

Osoby dorosłe, które chciałyby przyjąć chrzest święty, powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej, by wyrazić chęć udzielenia im tego sakramentu .

Sakrament chrztu osób dorosłych poprzedzony jest specjalnym przygotowaniem tzw. okresem katechumenatu.

o    Dzieci w wieku szkolnym od lat 7-miu powinny być przygotowywane pod kierunkiem swojego katechety szkolnego.

o    Przygotowanie osób dorosłych w naszej parafii odbywa się indywidualnie pod kierunkiem jednego z kapłanów.

o    Podczas katechumenatu kandydat poznaje prawdy wiary, obowiązki życia chrześcijańskiego, uczy się modlitwy, a także dojrzewa do prawdziwego żalu za grzechy.

•  Termin udzielania chrztu dorosłym

Chrzest osobom dorosłym w naszej parafii udzielany jest we wspólnie uzgodniony terminie.

•  Dokumenty wymagane przy chrzcie dorosłych

Kandydat do chrztu powinien złożyć w kancelarii następujące dokumenty:

- metrykę urodzenia z USC;

- zgodę Biskupa Ordynariusza na chrzest  - (z prośbę o zgodę na chrzest osoby dorosłej występuje do Biskupa parafia po zakończeniu okresu przygotowań do chrztu);

- w przypadku osób pełnoletnich konieczne jest zeznanie dwóch świadków potwierdzające stan cywilny kandydata do chrztu;

•  Chrzestny

Zgodnie ze starodawnym zwyczajem Kościoła człowiek dorosły nie może być dopuszczony do chrztu bez chrzestnego, wybranego ze wspólnoty chrześcijańskiej.

Ma on pomagać chrześniakowi, przynajmniej w ostatnich przygotowaniach do przyjęcia sakramentu, a po chrzcie dbać o jego wytrwanie w wierze i w chrześcijańskim życiu.

Chrzestny podczas udzielania chrztu: świadczy wobec wspólnoty Kościoła o wierze przyjmującego chrzest.

Rodzic chrzestny musi spełniać następujące warunki:

o    być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: czyli chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;

o    mieć ukończone 16 lat;

o    prowadzić życie zgodne z wiarą  - (nie może być to być osoba, która żyje w niesakramentalnym związku małżeńskim lub konkubinacie);

Rodzice chrzestni mieszkający poza naszą parafia chrztu zobowiązani są przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego.

Rodzice chrzestni powinni przed chrztem dziecka przystąpić do spowiedzi (nie wcześniej niż 3 dni przed chrztem). W tym celu otrzymują kartki, które po podpisaniu przez spowiednika przynoszą w dniu chrztu (przy podpisywaniu aktu chrztu św.)

•  Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

Ponieważ przyjęcie sakramentu chrztu gładzi wszystkie grzechy i otwiera dostęp do pełni życia sakramentalnego we wspólnocie Kościoła, osoba dorosła zazwyczaj od razu otrzymuje wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: bezpośrednio po chrzcie udzielany jest sakrament bierzmowania oraz uczestniczy w Eucharystii przyjmując Komunię św.

 

Być rodzicem chrzestnym – to wielka odpowiedzialność


Zanim rodzice przyniosą dziecko do chrztu, skrupulatnie rozglądają się za odpowiednimi kandydatami na rodziców chrzestnych. Przy „doborze” kandydatów bierze się pod uwagę różne motywy: pokrewieństwo, stopień przyjaźni z rodzicami dziecka, czasem majątek...

Niektórzy rodzice oglądają się za majętnymi chrzestnymi dla dziecka, zawczasu myśląc o prezentach z okazji Pierwszej Komunii Świętej, bierzmowania, a nawet ślubu chrześniaków. Niektórych rodziców irytuje fakt, że Kościół wymaga od chrzestnych jakichś zaświadczeń, „papierków”...

Często rodzice myślą, że chodzi o tzw. „zaświadczenie o bierzmowaniu”. Kiedy jednak dowiadują się, że chodzi o świadectwo księdza proboszcza, że ktoś się nadaje na chrzestnego, czasem popadają w osłupienie. – Jakim prawem ksiądz ma osądzać, czy mój brat, sąsiad, kolega może być chrzestnym mojego dziecka? – często pytają z pretensją w głosie.

Zastanówmy się zatem, czy Kościół rzeczywiście przesadza, jak twierdzą niektórzy, wymagając, by kandydaci na rodziców chrzestnych byli praktykującymi katolikami, mogącymi przystępować do świętych sakramentów?

Były kiedyś czasy, gdy do chrztu przystępowali przeważnie ludzie dorośli. Tak było w początkach Kościoła. Kiedy jednak młodzi chrześcijanie sami zostawali rodzicami, nie chcieli czekać, aż ich dzieci dorosną i same podejmą decyzję o chrzcie. Pragnęli podzielić się ze swoimi dziećmi wiarą, która dla nich samych była wielkim skarbem, jak najszybciej, wnet po urodzeniu. Ponadto nie chcieli swoich dzieci narażać na śmierć bez chrztu świętego. Dlatego przynosili swoje dzieci do chrztu jak najszybciej po urodzeniu, gwarantując, że sami postarają się, by ich dziecko ochrzczone jako niemowlę, otrzymało wychowanie w wierze. Kościół nie chciał zostawiać ich samych z tym poważnym zadaniem, dlatego dodał im swego rodzaju zastępców, czyli „rodziców chrzestnych”. Mieli oni czuwać nad religijnym wychowaniem chrześniaków, pomagać rodzicom dziecka w katolickim wychowaniu, a gdyby rodzice przedwcześnie zmarli, sami mieli zatroszczyć się, by wychowanie dziecka przebiegało zgodnie z zasadami wiary.

I takie jest właśnie pierwszorzędne zadanie rodziców chrzestnych: pomagać chrześniakom wzrastać w wierze. Aby temu zadaniu sprostać, trzeba być samemu wierzącym, gotowym służyć radą i przykładem własnego życia.

Nie dziwmy się zatem, jeżeli ksiądz proboszcz naszej parafii nie wyrazi zgody, by chrzestną była nasza serdeczna koleżanka, która jednak żyje w tzw. „drugim małżeństwie”. Jakżeż może się starać o chrześcijańskie wychowanie ktoś, kto sam w swoim życiu nie zdał egzaminu z chrześcijańskich zasad? Jak można oczekiwać wychowania w szacunku dla Mszy św. ze strony kogoś, kto w kościele nie bywa prawie nigdy? Dopuszczenie kogoś takiego do poważnej funkcji ojca czy matki chrzestnej dowodziłoby, że Kościół nie traktuje poważnie wymagania o katolickim wychowaniu dziecka, które przyjmuje w szeregi swoich wyznawców.

Nie gniewajmy się zatem, że znowu „papierki”, „zaświadczenia”, „pozwolenia”... To nie jest żaden kaprys ze strony Kościoła. Chrzcząc niemowlęta, Kościół musi zagwarantować im katolickie wychowanie na tyle, na ile to możliwe. Oczywiście, nikt nie zastąpi rodziców dziecka i to oni, przynosząc swoje dziecko do kościoła i prosząc o chrzest dla niego, zobowiązują się wychować je w wierze, którą sami wyznają. Jednak życie niesie z sobą mnóstwo niespodzianek, nie zawsze wspaniałych, na które także trzeba być przygotowanym. Nie jest przecież żadną tajemnicą, że czasem obydwoje rodzice żyją, ale z powodu przepracowania nie mogą znaleźć czasu, by iść z dzieckiem na naukę przed Pierwszą Komunią czy zainteresować się jego przygotowaniem do bierzmowania.

Kiedy indziej taką przeszkodą może być alkoholizm któregoś z rodziców. Wtedy także rola rodziców chrzestnych jest trudna do przecenienia. A zresztą nawet kiedy w rodzinie wszystko jest w porządku, to jak dobrze jest porozmawiać z kimś, komu na życiu i szczęściu dziecka zależy podobnie jak rodzicom biologicznym. Jest to ważne nie tylko w czasie, kiedy dziecko zaczyna dopiero pytać o podstawowy sens modlitwy, wiary w Boga itd. Może jeszcze ważniejsze, kiedy dziecko staje się młodzieńcem czy panną i pojawia się niebezpieczeństwo zagubienia się na trudnych drogach życia. Dlatego bardzo ważne jest, by na rodziców chrzestnych wybierać ludzi nie tylko nam bliskich, ale także bliskich Bogu i Kościołowi.

Ks. Adam Martyna

 

Dzisiaj jest

czwartek,
07 grudnia 2023

(341. dzień roku)

Święta

Czwartek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i dr Kościoła

Sonda

Czego najczęściej poszukujesz na stronie parafialnej?

godziny sprawowania Mszy św.

aktualności z życia parafii

informacje o parafii i jej historii

fotografie z życia parafii

ogłoszenia duszpasterskich

formalności kancelaryjne

regulamin cmentarza

informacje o grupach i wspólnotach działających przy parafii

inne informacje


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
65821